VEDTÆGTER FOR

FORENINGEN FORFATTERSKOLEN PS!
Skolen for litteratur og mental sundhed

Stiftet den 24.april 2020

 

§ 1. Navn og hjemsted

1.1. Foreningens navn er Forfatterskolen PS! Skolen for Litteratur og Mental Sundhed

1.2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

1.3. Foreningen er en frivillig, almennyttig forening med begrænset ansvar, der kan drive erhvervsmæssig virksomhed til fremme af foreningens formål.

1.4. Foreningen offentliggør vedtægter og årsregnskab.

 

§ 2. Formål

2.1. Foreningens formål er at drive oplysningsvirksomhed og anden almennyttig virksomhed, der kan medvirke til at fremme de positive kulturelle, sociale og samfundsmæssige virkninger af at skrive, læse, opleve og formidle skønlitteratur, herunder gennem undervisningsforløb, foredrag, oplæsninger, kulturelle og tværæstetiske samarbejder samt idébestemt og samfundsengagerende foreningsarbejde.

2.2. Foreningens formål er desuden at tilbyde aktiviteter, der kan medvirke til at fremme uddannelses-, beskæftigelses-, erhvervs- og selvforsørgelsesmuligheder samt bedre livskvalitet i øvrigt for udsatte samfundsgrupper.

2.3. Foreningens drift finansieres ved kontingenter samt offentlige og private tilskud.

Foreningen må ikke drives i kommercielt øjemed, men kan kræve deltagerbetaling og gebyrer til dækning af omkostninger ved foreningens aktiviteter, samt drive indtægtsgivende og erhvervs-mæssig virksomhed, hvor evt. overskud udelukkende anvendes til støtte af foreningens formål.

Foreningen kan desuden udvikle, lede og administrere projekter, leje, fremleje, eje, udleje og udlåne materialer, udstyr, anlæg og lokaler til aktiviteter i overensstemmelse med foreningens formål.

 

§ 3. Hæftelse

3.1. Foreningen hæfter kun med sin til enhver tid værende formue.

Foreningens medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens forpligtelser.

 

§ 4. Medlemskab

4.1. Medlemskab kan være individuelt for personer og kollektivt for organisationer, virksomheder og myndigheder.

4.2. Som aktive medlemmer kan optages alle, der støtter foreningens formål og ønsker at deltage i foreningens virksomhed med stemmeret og som valgbare.

4.3. Som passive medlemmer kan optages alle, der støtter foreningens formål, men ikke ønsker stemmeret eller valgbarhed.

4.4. Bortset fra den stiftende generalforsamling kan kun opnås stemmeret og valgbarhed ved optagelse og betaling af evt. kontingent som aktivt medlem senest tre måneder før general-forsamlingen, jf. dog § 7.4.

4.5. Medlemskab ophører umiddelbart ved manglende rettidig betaling af evt. kontingent eller andre økonomiske forpligtelser overfor foreningen. Medlemskab kan suspenderes af bestyrelsen med omgående virkning på grund af manglende overholdelse af foreningens vedtægter, beslutninger eller aftaler indtil førstkommende generalforsamling, som træffer endelig afgørelse om eksklusion.

 

§ 5. Kontingent

5.1. Evt. kontingent vedtages af generalforsamlingen i forbindelse med godkendelsen af foreningens budget og kan fastsættes forskelligt for forskellige former for medlemskab.

5.2. Bestyrelsen træffer beslutning om eventuel deltagerbetaling og gebyrer i forbindelse med foreningens aktiviteter.

 

§ 6. Organisation

6.1. Foreningens øverste ledelse er generalforsamlingen.

Imellem generalforsamlingerne er bestyrelsen foreningens øverste ledelse.

6.2. Bestyrelsen kan bemyndige og ansætte aktive medlemmer til varetagelse af opgaver i foreningens daglige drift.

 

§ 7. Generalforsamlinger

7.1. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest i slut april.

Bestyrelsen indkalder generalforsamlingen med mindst tre ugers varsel. Foreningens årsregnskab samt forslag til budget skal være tilgængelige for medlemmerne senest tre dage inden generalforsamlingen.

Forslag fra medlemmerne, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være modtaget skriftligt af bestyrelsen senest to uger før generalforsamlingen og være tilgængelige for medlemmerne senest en uge før generalforsamlingen.

7.2. Alle foreningens medlemmer samt gæster indbudt af bestyrelsen har adgang til general-forsamlingen.

Hvert aktivt medlem har én stemme og generalforsamlingen træffer beslutninger ved simpelt stemmeflertal, med mindre andet fremgår af vedtægterne. Ved stemmelighed bortfalder forslaget. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

7.3. Antallet af bestyrelsesmedlemmer, -suppleanter, interne revisorer og -suppleanter samt evt. valg af ekstern registreret eller statsautoriseret revisor besluttes af generalforsamlingen dog maks syv.

Alle vælges for to år af gangen og genvalg er muligt.

Ved fratræden i valgperioden indtræder en suppleant efter stemmetal.

Nyvalg kan ske i valgperioden på en ekstraordinær generalforsamling, hvis det kræves af bestyrelsen eller mindst en femtedel af de aktive medlemmer.

7.4. Antallet af bestyrelsesmedlemmer skal være ulige og mindst tre, maks syv.

Kandidater til bestyrelsen opstilles på to lister, henholdsvis én liste for kandidater opstillet blandt aktive medlemmer og én liste for kandidater, der på bestyrelsens opfordring er indstillet af og blandt foreningens stiftere og væsentligste samarbejdspartnere. Kandidater blandt eksterne samarbejdspartnere skal bidrage væsentligt til foreningens drift og udvikling arbejdsmæssigt, økonomisk eller på anden tilsvarende måde, og behøver ikke at være optaget som aktive medlemmer forud for valget.

Kandidaterne vælges i rækkefølge efter højeste stemmetal indenfor hver liste. Ved stemmelighed mellem kandidater afgøres valget af dirigenten ved lodtrækning.

7.5. Foreningens evt. interne og eksterne revisorer må ikke være medlem af eller i inhabile i forhold til medlemmer af foreningens bestyrelse, ledelse eller medarbejdere.

7.6. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, hvis bestyrelsen beslutter det, eller mindst en femtedel af de aktive medlemmer kræver det skriftligt med de forslag, der ønskes behandlet, herunder eventuelt valg.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen med mindst to ugers varsel senest tre uger efter gyldigt krav om afholdelsen.

7.7. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

  1. Valg af dirigent og referent.
  2. Bestyrelsens beretning for det foregående år.
  3. Fremlæggelse af årsregnskab for det foregående år til godkendelse.
  4. Fremlæggelse af bestyrelsens forslag til budget, herunder evt. kontingent.
  5. Behandling af indkomne forslag og godkendelse af budget.
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og -suppleanter.
  7. Evt. øvrige valg.
  8. Eventuelt.

 

§ 8. Bestyrelsen

8.1. Bestyrelsen træffer beslutninger ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed bortfalder forslaget. Bestyrelsen er beslutningsdygtig ved mindst halvdelen af dens medlemmer, medmindre andet fremgår af vedtægterne.

8.3. Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand og en næstformand og en sekretær. Bestyrelsesmøder afholdes mindst to gange årligt og når formanden eller når mindst to bestyrelsesmedlemmer kræver det. Herudover fastsætter bestyrelsen selv sin forretningsorden.

8.4. Bestyrelsen kan bemyndige aktive medlemmer og udvalg med deltagelse af mindst et bestyrelsesmedlem til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver.

8.5. Bestyrelsen og udvalg er ulønnede. Derudover kan foreningen dække medlemmernes faktiske omkostninger i forbindelse med opgaver for foreningen. Eventuelt honorar for bestyrelsesposter og udvalg besluttes hvert år på generalforsamlingen.

 

§ 9. Ledelse og medarbejdere

9.1. Foreningens daglige drift varetages af en ledelse, der ansættes og afskediges af bestyrelsen efter skriftlig aftale om opgaver, løn- og ansættelsesvilkår. Eventuelle øvrige medarbejdere ansættes og afskediges af bestyrelsen under indstilling af ledelsen.

9.2. Løn- og ansættelsesvilkår aftales af bestyrelsen i overensstemmelse med gældende regler. Bestyrelsen er ansvarlig for tegning af lovpligtig arbejdsskadeforsikring samt for foreningens overholdelse af øvrige arbejdsgiverforpligtelser.

 

§ 10. Tegningsret

10.1. Foreningen tegnes i den daglige drift af bestyrelsens formand og en leder i forening.

10.2. Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

 

§ 11. Regnskab

11.1. Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

11.2. Bestyrelsen er ansvarlig for, at foreningens årsregnskab udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabsskik og eventuelle særlige vilkår i lovgivningen og fra tilskudsgivere, herunder vedr. evt. revision, samt offentliggøres efter generalforsamlingens godkendelse. Bestyrelsen er desuden ansvarlig for udarbejdelse af særskilte tilskuds- og projektregnskaber i overensstemmelse med tilskudsvilkårene.

11.3. Foreningens årsregnskab skal i noter indeholde fyldestgørende oplysninger om og henvise til særskilte tilskuds- og projektregnskaber samt væsentlige økonomiske dispositioner og mellem-værender i forhold til foreningens samarbejdspartnere i øvrigt.

 

§ 12. Vedtægtsændringer og opløsning

12.1. Både vedtægtsændringer og opløsning af foreningen kræver et flertal på mindst to tredje-dele af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer på to generalforsamlinger med mindst to og højst fem ugers mellemrum.

12.2. Ved opløsning af foreningen skal eventuel overskydende formue tildeles aktiviteter i overensstemmelse med foreningens formål efter den afsluttende generalforsamlings beslutning. Bestyrelsen er ansvarlig for offentliggørelse af revideret likvidationsregnskab.